روستای تاوا

(روستای تاوا واقع در چهل کیلومتری شهرستان میانه کنار اتوبان زنجان - تبریز)
برای دانلودهرنرم افزاری یکی ازآدرسهای زیرراکلیک کنید

http://www.asandownload.com/

 

http://www.softgozar.com/WebPage/Software.aspx?MCat=1

 

3)http://www.fileyab.ir/

 

4)http://gsm.ir/downs.php

 

5)http://www.ir-tci.org/