روستای تاوا

(روستای تاوا واقع در چهل کیلومتری شهرستان میانه کنار اتوبان زنجان - تبریز)
برای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد

یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم

وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی آوری به دوستانش نگاه کن

هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شـود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود . امام حسین علیه السلام

صدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند . رسول خدا صلی الله علیه و آله


هر چه بزرگتر باشی تنهاتر هستی . حکیم ارد بزرگیگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم . پول شرربرای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد. شامفوردرون ما میدان جنگ و ستیز نیست بجای آنکه خود را سرزنش کنیم خویشتن خویش را بستاییم . حکیم ارد بزرگخالی بودن دل از کینه و حسادت، از خوشبختی بنده است . حضرت امام علی (علیه السلام)خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم . آنتوان چخوفتمام چیزى که خدا از بشر مى خواهد یک قلب آرام است . میستر اکهارتادب و کردار نیک از جهان بزمگاهی خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگبهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند .حضرت زهرا سلام الله علیهادانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . حکیم فردوسی خردمندانسان ها به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند . برنارد شاوهر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شـود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود . امام حسین علیه السلامشراره های آتش دل تا به آسمانها کشیده می شود هر چند در پرگار نگاه چشم نگنجد . حکیم ارد بزرگانسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند ادیسونجز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد . امام حسین علیه السلاممردآن است که هر بار او را بیازمایند زودجوش بی غش تر از پیش ار بوته ی آزمون بیرون آید . رومن رولانبا سفر ، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم . حکیم ارد بزرگصدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند . رسول خدا صلی الله علیه و آلهمردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر می شویم عظمت آن ها بیشتر آشکار می گردد . لرد جوینمی گویم دستخوش هیجان نشو، اما خودت را به آتش هیجان ها نسوزان . مثل انگلیسیواژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است . حکیم ارد بزرگمردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل های آینده است . توسیدیدبراستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش . امام صادق علیه السلاممردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند . گوتهدست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . حکیم ارد بزرگزبان، حیوان درنده است، اگر رها شود می گزد  . امام علی علیه السلاممرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می کند . کنفوسیوسخوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم . شاتو بریانکسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد . امام موسی کاظم علیه السلامهنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . حکیم ارد بزرگگاه لازم است که انسان دیدگان خود را ببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است . نیوتونخوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار . فلوبراهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند . حکیم ارد بزرگدعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او .  امام موسی کاظم علیه السلامانسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگیکی از مهمترین راههای خوشبختی، حقیر شمردن مرگ است. لوبونعالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى ; زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است . امام صادق(ع)روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند . حکیم ارد بزرگخطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز . فردریش نیچهبشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است . آندره مصورااحسان و نیکى کامل نباشد،مگر با سه خصلت:شتاب در آن،کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن . امام صادق(ع)ستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد . حکیم ارد بزرگسعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنانآنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست. لاواتآنکه همسایه مرگ است از چیزی نمی هراسد . حکیم ارد بزرگدو چیز را خداوند در این جهان کیفر میدهد : تعدی ، و ناسپاسی از پدر و مادر . پیامبر اکرم (ص)اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بوداانسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . دوسن پیرآزادی را پاس بداریم حتی اگر به محدودیت ما بیانجامد . حکیم ارد بزرگخوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد . هلن کلرخوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم. آنتوان چخوفکسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت . امام حسین علیه السلامنویسنده : اکبرشیری ; ساعت ۱:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱